વરસે જો આ મોસમ મુજ પર


 

વરસે જો આ મોસમ મુજ પર, તો મન ભરી ને પીવી છે,

સ્નેહના  આ સત્કાર માં એક ઓળખાણ નવી કેવી છે,……

ટીપે ટીપે નામ લખવુ છે આજે મારી પ્રિયતમા  નુ

પછી અનમોલ આ ભેટ -ભીની હાથ એને દેવી છે, ……

થશે તરબતર લાગણીઓ હવે, આ દીલ ભીંજાયા પછી

ફુટશે અંકુર નવા  પ્રીતીના – જે  આજ સુધી સેવી છે…..

નીકળી પડો હવે છોડી ઉદાસી આ પ્રક્રુતી ને ઝાંખવા

વેંચી દો શૂન્યતા હવે, આજે  સુંદરતા જ આ લેવી છે….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s