ખાલી ખાલી આ હાથ


4

 

ખાલી ખાલી આ હાથ ફરક્યા કરે છે,
ફરિ આવજો એવુ કહી એ મરક્યા કરે છે,

પકડુ છુ હાથ એનો જીન્દગી માટે,
ને એ તો રોજ હાથ માંથી સરક્યા કરે છે..

– Vivek Tank

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s