દોસ્તી ના પાલવમાં


holding_handsદોસ્તી ના પાલવમાં પ્રેમનુ એ ટપકુ પડ્યુ,

એ લાગણીઓને એની બહુ વસમુ પડ્યુ,

 

એક નાની વાત માં રાત આખી ગુજરી જતી,

એ થોડા શબ્દો પછી બોલવાનુ મોંઘુ પડ્યુ,

 

હાથ માં હાથ લઈ શહેર માં કેવા ફરતા,

 એ દ્રશ્યને નજર માંથી ખસવુ પડ્યુ,

 

નવીન રજુઆત ના થઈ શકી જિંદગી ની,

 અંતે સબંધોને લો પાણી માં ભળવુ પડ્યુ,

 

એ વાત પછી બીજી કદી આશ નથી નીકળી,

ખાલી ઊર્મિઓને દિલ માંથી મરવુ પડયુ.

 

                        ( છંદ – મનહર )

Advertisements

One thought on “દોસ્તી ના પાલવમાં

  1. હાથ માં હાથ લઈ શહેર માં કેવા ફરતા,

    એ દ્રશ્યને નજર માંથી ખસવુ પડ્યુ,

    ખુબ સુંદર વિવેક, દોસ્તીના પાલવમાં, કાવ્ય રસપ્રદ-વિચારપ્રદ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s