ફરી વાર નુ મિલન .. (swh)


palm_bracelets11ફરી વાર નુ મિલન કઈક નવુ કરવુ તુ,
કલ્પના ની દુનિયા મા બહુ પડવુ તુ,

પણ એવો સમય શયદ આવ્યો જ નહી ,
બાકિ ખુદ સાથે પણ મારે બહુ લડ્વુ તુ,

એક એની ચાહ લઈ રાતો સુધી બળવુ તુ
સાચુ કહુ તો સ્વપ્ન મા પણ એને મળવુ તુ,

પણ રેખા એવી હાથ મા ક્યા હતી “વિવેક” મારા,
બાકી તો રોજ એની યાદ મા જઈ ને નડવુ તુ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s