એક દિ.. (swh)


rain11એક દિ તારા મા પ્રેમ જાગશે,
તુ વિચારી પણ નહિ શકે તેવી અદભુત દુનીયા જાગશે ,
કોઇ નો પ્રેમ એટલો વરસશે તારા પર
કે ખુદ ઇશ પણ તારી પાસે પ્રેમ માગશે……. ( swh )

Advertisements

One thought on “એક દિ.. (swh)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s