હવે સપના કદી જોવા નથી,


cover20of20broken20dreams1મે જિન્દગી મ સપના બહુ બનવ્યા પણ હમેશા તે તુટી ગયા…દરેક વખતે…..હવે થાય છે કે સપના જોવા જ નથિ ..તે તુટે છે ને ત્યારે બહુ જ દર્દ થાય છે .. બહુ………….

“હવે સપના કદી જોવા નથી,

અરમાન આન્ખો મા ભરવા નથી,

તુટેલા સપના હમેશા તુટેલા જ રહે છે,

હવે ફરી એને યાદ કરવા નથી,

ઝખમ એ જ આપે છે “વિવેક”,

હવે ભુલ થી પણ એ રચવા નથી………..”<1/10/08>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s