નઝર ને નીચી રાખી ને


નઝર ને નીચી રાખી ને મે સમણા એના જોયા છે,

મનશો નહી તમે પણ સન્માન થી મે એને ખોયા છે,

 

કારણ વિના પણ કારણ એણે બનાવ્યા છે ,

જગ સામે અણગમતા કરી ખુલ્લિ આન્ખે રડાવ્યા છે,

 

હજારો પ્રતીક્ષા પછી પણ આજેય એ માર્ગે ઉભો છુ

હવે તો આન્ખ મા એણે નફરત ના કાજળ લગવ્યા છે,

 

“વિવેક” હજુયે એનુ નામ આ દિલ મા રાખ્યુ છે,

 કારણ કે અનુભવ થી પ્રેરણા ના પાઠ એણે ભણવ્યા છે

Advertisements

3 thoughts on “નઝર ને નીચી રાખી ને

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s