ક્યારેક સપનાઓ ની ખોટ


ક્યારેક સપનાઓ ની ખોટ મા હુ વરસ્યો લાગુ છુ,

આપ થોડા સપનાઓ મને હુ તરસ્યો લાગુ છુ… vivek tank

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s