બહુ રાહ જોયા પછી


બહુ રાહ જોયા પછી પણ કોઈ આવે તોયે ઘણુ છે,

 આ સાવ સુના રણ મા બે ટીપા વરસાદ પદે તોયે ઘણુ છે,

 માનવે માનવે પ્રેમ ના પ્રગટે તો કઈ નહી,

થોડા ના દિલ મા નફરત ઘટે તોયે ઘણુ છે.

Advertisements

2 thoughts on “બહુ રાહ જોયા પછી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s