“હજારો વાર ભુલવા જાઉ છુ”


હજારો વાર ભુલવા જાઉ છુ તને,
પણ તુ ભુલાતી નથી,

લાખ વાર જીતવા ચાહુ છુ તને
ને તુ જીતાતી નથી ,

જળ બનુ છુ આગ ઠારવા
ને તુ જળ મા ફસાતી નથી ,

વરસાદ બનુ છુ પ્યાસ બુજાવવા
ને તુ ધરતિ મા સમાતી નથી ,

શુ કરુ હુ તારુ પ્રિયે ,

હુ પ્રેમ આપુ છુ પ્રેમ આપવા ,
ને તુ કાજળ નફરત ના હટાવતી નથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s