તું રહે છે …


images (14)
તુ  રહે  છે આભમાં, ને હું રાહુ  છું ખ્વાબમાં
કહે કોણ છે અહીં , તારા હાજર જવાબમાં !!
– વિવેક ટાંક
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s